Kgetsi ya polao ya lesea la kgwedi dile tlhano kwa Kgakala e buseditswe morago

Leeudoringstad : Kgotlha Tshekelo ya Magistrata ya Leeudoringstad e buseditse kgetsi ya polao kgatlanong le Lazarus Chaka Hambone (38), go 22 Ngwanatsele, go kgobakanga dintlha. Mmueledimogolo wa molatofatswa o kupile kgetse gore e boele kwa morago go tsereganya pele ga kopo ya beile; mme kgotlatshekele e dumetse. Mmuso o ikaeletse go ema kgatlanong le kopoContinue reading “Kgetsi ya polao ya lesea la kgwedi dile tlhano kwa Kgakala e buseditswe morago”